Glossary: Attachment

Properties

Name Type Description
Data Func<Stream> Data stream
Size int The size of attachment
Key string The attachment key
Metadata RavenJObject The metadata
Etag Etag Etag