Why RavenDB nosql database?

Why RavenDB nosql database?