Commands: GetMetadataForAsync

GetMetadataForAsync is used to retrieve the file's metadata.

Syntax

Task<RavenJObject> GetMetadataForAsync(string filename);
Parameters
filename string The name of a file

Return Value
Task<RavenJObject> A task that represents the asynchronous metadata download operation. The task result is the file's metadata.

Example

var metadata = await store
	.AsyncFilesCommands
	.GetMetadataForAsync("/movies/intro.avi");